ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้ง : สำนักงาน
81-81/1 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 0-2805-2756-60
โทรสาร 0-2805-2751-2
: โรงงานและคลังสินค้า
140-140/1 หมู่ 4 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์  038-891-811-15
โทรสาร 038-891-821-22
ประกอบธุรกิจ : การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้เช่าและให้บริการคลังสินค้า
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนหุ้นสามัญ : 396,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว : 395,741,285.40 บาท
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท : 11 พฤษภาคม 2525
จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน : 18 มีนาคม 2537
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 31 ตุลาคม 2537
เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000823 (เดิมเลขที่ บมจ. 329)
Corporate Website : www.karmarts.co.th
E-commerce Website : www.karmarts.com
นายทะเบียนหุ้น : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชี : นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด