บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน / ปี 2559 2558 2557 2559 2558 2557
ฐานะการเงิน (พันบาท)            
สินทรัพย์รวม 1,235,969 1,001,183 918,121 1,240,114 997,233 917,224
หนี้สินรวม 438,478 285,102 286,283 438,662 280,692 282,373
ส่วนของผู้ถือหุ้น 797,491 716,081 631,838 801,452 716,540 634,851
             
ผลการดำเนินงาน (พันบาท)            
รายได้รวม 1,453,005 1,204,972 1,018,165 1,454,017 1,202,483 1,018,254
รายได้จากการขายและบริการ 1,410,812 1,167,413 971,504 1,409,870 1,163,183 970,378
กำไรขั้นต้น 781,601 631,811 394,523 781,720 633,767 401,999
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 263,832 209,659 92,178 269,590 205,854 99,341
             
อัตราส่วนทางการเงิน            
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 23.59 21.85 10.05 24.10 21.51 10.91
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 34.82 31.04 14.65 35.52 30.47 15.82
กำไรขั้นต้น (%) 55.49 54.54 40.61 55.45 54.51 41.43
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 18.71 18.02 9.05 19.12 17.69 9.76
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.89 2.37 2.15 1.89 2.43 2.31
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.55 0.40 0.45 0.55 0.39 0.44
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.21 1.09 0.96 1.21 1.09 0.96
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.40 0.31 0.14 0.41 0.31 0.16

หมายเหตุ : คำนวณตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี