1. คุณสุวรรณี ธาราชีวิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
2. คุณอัญญ์ภัคฐิตตา ธรรมเชตภรณ์
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน


โทรศัพท์ : 02 8052756-60
อีเมลล์ : ir@karmarts.co.th