คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 14 ธันวาคม 2559
 • การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอกและรายงานความคืบหน้า
 • 15 พฤศจิกายน 2559
 • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขตามอักษรสีน้ำเงิน)
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2560
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
 • 15 สิงหาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)
 • 11 สิงหาคม 2559
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 11 สิงหาคม 2559
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 11 สิงหาคม 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
 • 11 สิงหาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2559
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
 • 20 มิถุนายน 2559
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขตามสีน้ำเงิน)

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >