คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 11 สิงหาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการใช้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 11 สิงหาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 20 มิถุนายน 2560
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 • 08 มิถุนายน 2560
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • 06 มิถุนายน 2560
 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
 • 29 พฤษภาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 11 พฤษภาคม 2560
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 02 พฤษภาคม 2560
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2560
 • 28 เมษายน 2560
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 07 เมษายน 2560
 • การให้สัตยาบันเรื่องการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 • 17 มีนาคม 2560
 • เรียกประชุมผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน, จ่ายปันผล, ออก ESOP,แก่ไข PDFและหัวข้อข่าว
 • 13 มีนาคม 2560
 • การจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (แก้ไข Template)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • การจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
 • 14 ธันวาคม 2559
 • การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอกและรายงานความคืบหน้า
 • 15 พฤศจิกายน 2559
 • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แก้ไขตามอักษรสีน้ำเงิน)
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2560
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 10 พฤศจิกายน 2559
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
 • 15 สิงหาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)(แก้ไข)
 • 11 สิงหาคม 2559
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 11 สิงหาคม 2559
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 11 สิงหาคม 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
 • 11 สิงหาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2559
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
 • 20 มิถุนายน 2559
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (แก้ไขตามสีน้ำเงิน)
 • 08 มิถุนายน 2559
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 • 01 มิถุนายน 2559
 • การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก (แก้ไขตามสีน้ำเงิน)
 • 23 พฤษภาคม 2559
 • การให้ความช่วยเหลือกับบุคคลภายนอก
 • 16 พฤษภาคม 2559
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล(แก้ไข Template)
 • 13 พฤษภาคม 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 13 พฤษภาคม 2559
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
 • 13 พฤษภาคม 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
 • 13 พฤษภาคม 2559
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
 • 10 พฤษภาคม 2559
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทางเว็บไซด์บริษัท
 • 26 เมษายน 2559
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 26 กุมภาพันธ์ 2559
 • งบการเงินรายปี 2558
 • 28 มกราคม 2559
 • แจ้ง (แก้ไข)การจัดตั้งบริษัทย่อย(แก้ไข)
 • 22 มกราคม 2559
 • แจ้ง (แก้ไข)การจัดตั้งบริษัทย่อย
 • 11 มกราคม 2559
 • การปลดเครื่องหมาย "H"หลักทรัพย์ KAMART
 • 11 มกราคม 2559
 • ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
 • 11 มกราคม 2559
 • หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ KAMART
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • 19 ตุลาคม 2558
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2559
 • 14 ตุลาคม 2558
 • ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
 • 24 กันยายน 2558
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบจก.ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ อารีย์ (แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
 • 16 กันยายน 2558
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ อารีย์ จำกัด
 • 13 สิงหาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
 • 13 สิงหาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล(แก้ไข Template)
 • 13 สิงหาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 • 11 สิงหาคม 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2558
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
 • 11 สิงหาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 11 สิงหาคม 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
 • 20 พฤษภาคม 2558
 • ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
 • 12 พฤษภาคม 2558
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 28 เมษายน 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ขอแก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
 • 28 เมษายน 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 02 มีนาคม 2558
 • จ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(แก้ไข Template)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมการงาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • งบการเงินรายปี 2557
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 13 พฤศจิกายน 2557
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
 • 03 พฤศจิกายน 2557
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2558
 • 30 ตุลาคม 2557
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557
 • 17 ตุลาคม 2557
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2558
 • 29 กันยายน 2557
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ ประเภทกิจการ และอื่นๆของบริษัทย่อย
 • 14 สิงหาคม 2557
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
 • 13 สิงหาคม 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
 • 13 สิงหาคม 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 13 สิงหาคม 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 13 สิงหาคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 16 พฤษภาคม 2557
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งสุดท้าย
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 09 พฤษภาคม 2557
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 25 เมษายน 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล)
 • 25 เมษายน 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 02 เมษายน 2557
 • 4 เมษายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ KAMART-W
 • 12 มีนาคม 2557
 • แจ้งแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติมการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(แก้ไข PDF)
 • 11 มีนาคม 2557
 • การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: KAMART-W
 • 10 มีนาคม 2557
 • แจ้งแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติมการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 07 มีนาคม 2557
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย(KAMART-W)
 • 07 มีนาคม 2557
 • เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
 • 05 มีนาคม 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557(แก้ไข TEMPLATE)
 • 03 มีนาคม 2557
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • งบการเงินรายปี 2556
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • 04 กุมภาพันธ์ 2557
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 • 03 มกราคม 2557
 • แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (KAMART-W)
 • 13 พฤศจิกายน 2556
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 06 พฤศจิกายน 2556
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งที่ 2
 • 01 ตุลาคม 2556
 • แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (KAMART-W)
 • 13 กันยายน 2556
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 09 สิงหาคม 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
 • 09 สิงหาคม 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 09 สิงหาคม 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 08 สิงหาคม 2556
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 สิงหาคม 2556
 • 08 สิงหาคม 2556
 • การเพิ่มทุน-ชำระแล้ว
 • 02 สิงหาคม 2556
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-Wครั้งที่ 1
 • 03 กรกฎาคม 2556
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1(KAMART-W)เพิ่ม Template
 • 02 กรกฎาคม 2556
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1(KAMART-W)
 • 28 พฤษภาคม 2556
 • ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: KAMART-W เริ่มซื้อขาย 30 พฤษภาคม 2556
 • 15 พฤษภาคม 2556
 • (F53-5)แบบรายงานการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์(แก้ไข)
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 13 พฤษภาคม 2556
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
 • 10 พฤษภาคม 2556
 • (F53-5)แบบรายงานการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์
 • 25 เมษายน 2556
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน
 • 22 เมษายน 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 07 มีนาคม 2556
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4) แก้ไขข้อ 5 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 • 07 มีนาคม 2556
 • แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนในธุรกิจความงาม
 • 07 มีนาคม 2556
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4)
 • 01 มีนาคม 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20(แก้ไข)
 • 01 มีนาคม 2556
 • แจ้งจ่ายปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ(แก้ไข)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งจ่ายปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • งบการเงินรายปี 2555
 • 07 มกราคม 2556
 • แจ้งการแต่งตั้ง ลาออก และเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท
 • 19 ธันวาคม 2555
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)(แก้ไข)
 • 18 ธันวาคม 2555
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนในธุรกิจความงาม
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • วันหยุดทำการสำหรับปี 56
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)
 • 29 ตุลาคม 2555
 • SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2555
 • 17 สิงหาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555
 • 10 สิงหาคม 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 10 สิงหาคม 2555
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 10 สิงหาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 10 สิงหาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • 10 สิงหาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • 01 สิงหาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • 27 กรกฎาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
 • 15 มิถุนายน 2555
 • การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ KAMART และ DEMCO
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 08 พฤษภาคม 2555
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 25 เมษายน 2555
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • แจ้งการสิ้นสุดระยะเวลาการส่งคำคัดค้านมติการลดทุนของบริษัทฯ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "KAMART"
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • งบการเงินรายปี 2554
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมระเบียบวาระการประชุม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 (แก้ไข Template)
 • 25 มกราคม 2555
 • แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 24 มกราคม 2555
 • การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
 • 26 ธันวาคม 2554
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2555
 • 16 ธันวาคม 2554
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 16 ธันวาคม 2554
 • แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
 • 30 พฤศจิกายน 2554
 • เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554
 • 23 พฤศจิกายน 2554
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 10 พฤศจิกายน 2554
 • กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้
 • 10 พฤศจิกายน 2554
 • กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2554 / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้(เปลี่ยนแปลงTemplate)
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2554
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 30 กันยายน 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 26 สิงหาคม 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 15 สิงหาคม 2554
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 09 สิงหาคม 2554
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
 • 09 สิงหาคม 2554
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 29 กรกฎาคม 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 21 กรกฎาคม 2554
 • ชี้แจงข้อมูลการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม
 • 30 เมษายน 2554
 • หลักทรัพย์ที่สมาชิกต้องให้ลูกค้าวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ
 • 27 เมษายน 2554
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2554