คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 19 ธันวาคม 2555
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)(แก้ไข)
 • 18 ธันวาคม 2555
 • การจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ของบริษัท คาร์มาร์ท จำกัด(มหาชน)
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • แจ้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนในธุรกิจความงาม
 • 12 พฤศจิกายน 2555
 • วันหยุดทำการสำหรับปี 56
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 09 พฤศจิกายน 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)(แก้ไข)
 • 29 ตุลาคม 2555
 • SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2555
 • 17 สิงหาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2555
 • 10 สิงหาคม 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 10 สิงหาคม 2555
 • จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 10 สิงหาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 10 สิงหาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • 10 สิงหาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
 • 01 สิงหาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2555
 • 27 กรกฎาคม 2555
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
 • 15 มิถุนายน 2555
 • การปรับย้ายหมวดธุรกิจของ KAMART และ DEMCO
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 10 พฤษภาคม 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 08 พฤษภาคม 2555
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 25 เมษายน 2555
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข Template)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • แจ้งการสิ้นสุดระยะเวลาการส่งคำคัดค้านมติการลดทุนของบริษัทฯ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2555
 • การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ "KAMART"
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • งบการเงินรายปี 2554
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พร้อมระเบียบวาระการประชุม
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 และกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 23 กุมภาพันธ์ 2555
 • กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 (แก้ไข Template)
 • 25 มกราคม 2555
 • แจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • 24 มกราคม 2555
 • การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ