คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 13 พฤศจิกายน 2556
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 06 พฤศจิกายน 2556
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งที่ 2
 • 01 ตุลาคม 2556
 • แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (KAMART-W)
 • 13 กันยายน 2556
 • ขอแจ้งกรรมการลาออก
 • 09 สิงหาคม 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
 • 09 สิงหาคม 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 09 สิงหาคม 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 08 สิงหาคม 2556
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 13 สิงหาคม 2556
 • 08 สิงหาคม 2556
 • การเพิ่มทุน-ชำระแล้ว
 • 02 สิงหาคม 2556
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-Wครั้งที่ 1
 • 03 กรกฎาคม 2556
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1(KAMART-W)เพิ่ม Template
 • 02 กรกฎาคม 2556
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1(KAMART-W)
 • 28 พฤษภาคม 2556
 • ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า: KAMART-W เริ่มซื้อขาย 30 พฤษภาคม 2556
 • 15 พฤษภาคม 2556
 • (F53-5)แบบรายงานการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์(แก้ไข)
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
 • 14 พฤษภาคม 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 13 พฤษภาคม 2556
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผุ้ถือหุ้นประจำปี 2556 ทางเว็บไซด์ของบริษัท
 • 10 พฤษภาคม 2556
 • (F53-5)แบบรายงานการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อตลาดหลักทรัพย์
 • 25 เมษายน 2556
 • เพิ่มทุนจดทะเบียน
 • 22 เมษายน 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 07 มีนาคม 2556
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4) แก้ไขข้อ 5 วัตถุประสงค์การเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 • 07 มีนาคม 2556
 • แจ้งเพิ่มเติมในเรื่องการลงทุนในธุรกิจความงาม
 • 07 มีนาคม 2556
 • แบบรายงานการเพิ่มทุน(F53-4)
 • 01 มีนาคม 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20(แก้ไข)
 • 01 มีนาคม 2556
 • แจ้งจ่ายปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ(แก้ไข)
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งจ่ายปันผล ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เพิ่มทุน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • 28 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 27 กุมภาพันธ์ 2556
 • งบการเงินรายปี 2555
 • 07 มกราคม 2556
 • แจ้งการแต่งตั้ง ลาออก และเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของบริษัท