คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 13 พฤศจิกายน 2557
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 12 พฤศจิกายน 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
 • 03 พฤศจิกายน 2557
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2558
 • 30 ตุลาคม 2557
 • SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2557
 • 17 ตุลาคม 2557
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2558
 • 29 กันยายน 2557
 • แจ้งเปลี่ยนชื่อ ประเภทกิจการ และอื่นๆของบริษัทย่อย
 • 14 สิงหาคม 2557
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
 • 13 สิงหาคม 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2557
 • 13 สิงหาคม 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 13 สิงหาคม 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 13 สิงหาคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 16 พฤษภาคม 2557
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งสุดท้าย
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤษภาคม 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 09 พฤษภาคม 2557
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 25 เมษายน 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (แก้ไขวันจ่ายเงินปันผล)
 • 25 เมษายน 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 02 เมษายน 2557
 • 4 เมษายน 2557 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ KAMART-W
 • 12 มีนาคม 2557
 • แจ้งแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติมการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(แก้ไข PDF)
 • 11 มีนาคม 2557
 • การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: KAMART-W
 • 10 มีนาคม 2557
 • แจ้งแก้ไขและชี้แจงเพิ่มเติมการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 07 มีนาคม 2557
 • แจ้งข่าวการใช้สิทธิแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญครั้งสุดท้าย(KAMART-W)
 • 07 มีนาคม 2557
 • เปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557
 • 05 มีนาคม 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557(แก้ไข TEMPLATE)
 • 03 มีนาคม 2557
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • งบการเงินรายปี 2556
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร (ขาดทุน) หรือรายได้รวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20
 • 26 กุมภาพันธ์ 2557
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 11 กุมภาพันธ์ 2557
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
 • 04 กุมภาพันธ์ 2557
 • รายงานผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KAMART-W ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
 • 03 มกราคม 2557
 • แจ้งข่าวเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 3 (KAMART-W)