คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • 12 พฤศจิกายน 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
 • 19 ตุลาคม 2558
 • แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2559
 • 14 ตุลาคม 2558
 • ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
 • 24 กันยายน 2558
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบจก.ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ อารีย์ (แก้ไขเพิ่มเติมตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
 • 16 กันยายน 2558
 • แจ้งลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ อารีย์ จำกัด
 • 13 สิงหาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
 • 13 สิงหาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล(แก้ไข Template)
 • 13 สิงหาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
 • 11 สิงหาคม 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2558
 • ชี้แจงสาเหตุที่บริษัทมีกำไร(ขาดทุน)เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนเกินกว่าร้อยละ20
 • 11 สิงหาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 11 สิงหาคม 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
 • 20 พฤษภาคม 2558
 • ชี้แจงข่าวสารที่ปรากฎในสื่อบางฉบับ
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • ประกาศจ่ายเงินปันผล
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
 • 13 พฤษภาคม 2558
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
 • 12 พฤษภาคม 2558
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 28 เมษายน 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ขอแก้ไขตามตัวอักษรสีน้ำเงิน)
 • 28 เมษายน 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 02 มีนาคม 2558
 • จ่ายเงินปันผลและเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(แก้ไข Template)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมการงาน
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 และเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • งบการเงินรายปี 2557
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
 • 27 กุมภาพันธ์ 2558
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)