คาร์มาร์ท
การขยายธุรกิจ
เกาหลี, จีน, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554


 • 11 สิงหาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการใช้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 11 สิงหาคม 2560
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 11 สิงหาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
 • 11 สิงหาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 20 มิถุนายน 2560
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มิถุนายน 2560
 • 08 มิถุนายน 2560
 • หุ้นเพิ่มทุนของ KAMART เริ่มซื้อขายวันที่ 9 มิถุนายน 2560
 • 06 มิถุนายน 2560
 • แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
 • 29 พฤษภาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 12 พฤษภาคม 2560
 • งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
 • 11 พฤษภาคม 2560
 • การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
 • 02 พฤษภาคม 2560
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดทำการของบริษัทสำหรับปี 2560
 • 28 เมษายน 2560
 • แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
 • 07 เมษายน 2560
 • การให้สัตยาบันเรื่องการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท ดิ ไอโคนิค พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น
 • 17 มีนาคม 2560
 • เรียกประชุมผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน, จ่ายปันผล, ออก ESOP,แก่ไข PDFและหัวข้อข่าว
 • 13 มีนาคม 2560
 • การจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 (แก้ไข Template)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • การจ่ายเงินปันผล และเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลภายนอก
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
 • 27 กุมภาพันธ์ 2560
 • งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)