ประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบประกอบการพิจารณารายละเอียดของการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
ประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2558
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
หนังสือมอบฉันทะ
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
ดาวน์โหลด
 • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
ดาวน์โหลด
ประวัติโดยสังเขปของกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบประกอบการพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด