บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 396,000,000 บาท (เดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 360,000,000 บาท) แบ่ง เป็นหุ้นสามัญจำนวน 660, 000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท (เดิม 600, 000,000 หุ้น) ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 395,741,285.40 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 659,568,809 หุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น %
1. กลุ่มตระกูลทีฆคีรีกุล 211,046,799 31.998
นายวิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 152,162,709 23.070
นายพลกฤต ทีฆคีรีกุล 29,920,000 4.536
นางสาววรมน ทีฆคีรีกุล 26,950,000 4.086
นายวงศ์วิวัฒน์ ทีฆคีรีกุล 1,133,490 0.172
นางสาวนราพรรณ ทีฆคีรีกุล 396,000 0.060
นางสาวชลธิดา ทีฆคีรีกุล 263,100 0.040
นายพริษฐ์  ทีฆคีรีกุล 221,500 0.034
2. UBS AG SINGAPORE BRANCH 40,774,800 6.182
3. นางจารุณี ชินวงศ์กุล 27,000,000 4.094
4. นางวนิดา แซ่จิว 25,459,000 3.860
5. นายเอกฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 18,757,000 2.844
6. นายธรรมฤทธิ์ เอกสมิทธิ์ 18,478,500 2.802
7. นายประเสริฐ  วีรเสถียรพรกุล 14,530,800 2.203
8. บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 12,963,900 1.966
9. นายปราโมทย์ พสวงศ์ 12,208,800 1.851
10. PHILLIP SECURITIES PTE LTD. 12,100,000 1.835
11. อื่นๆ 266,249,210 40.367
รวม 659,568,809 100.000

หมายเหตุ : รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นข้างต้นที่แสดงตรงกับวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีที่มาจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย